Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
menu
Udskriv side

​​Vejen til en aftale

Vejen til at nå en aftale om grøn byfornyelse indeholder en række praktiske og formelle trin, som begge parter skal igennem, før en aftale kan underskrives. Nogle trin i processen er medtaget for at give parterne det bedst mulige grundlag for at indgå en aftale. Andre trin er helt nødvendige at overholde for, at aftalen er bindende for parterne. For at give parterne et overblik over hele processen, er der i det følgende opstillet en kort oversigt over de enkelte trin, der kan føre til en aftale:

Trin 1 Forbrug ​
Lejerne eller udlejer bliver opmærksom på, at der bruges meget varme, fx p.g.a. træk i lejlighederne, og at bygningen derfor er dyr at opvarme. Det kan også være, at lejerne selv oplever det og gør udlejer opmærksom på det, eller at en fagperson, såsom en håndværker, ingeniør eller en energimærkningskonsulent i forbindelse med den obligatoriske energimærkning, gør udlejer opmærksom på det.

Trin 2 Dialog
Udlejeren og lejerne vælger at gå i dialog om mulig energioptimering af ejendommen. Initiativet vil ofte komme fra udlejer eller lejerne, men kommunen kan også opfordre parterne til at gå i dialog.

Trin 3 Rådgivning
Udlejer eller lejerne vil på dette trin ofte have fordel af at kontakte Grøn Byfornyelseslinje, hvor man kan få gratis juridisk og teknisk vejledning om aftalt grøn byfornyelse og viden om den praktiske proces. På Grøn Byfornyelseslinje gives der ikke partsrådgivning, men udlejer og lejerne kan altid sideløbende kontakte deres respektive organisationer ved behov for egentlig partsrådgivning.

Trin 4 Bygningsgennemgang
Hvis der er interesse for at indlede forhandlinger om aftalt grøn byfornyelse, er det en god ide at få en bygningssagkyndig til at gennemgå ejendommen og pege på mulighederne for energiforbedringer. 

Trin 5 Forhandlinger
Har ejendommen beboerrepræsentation, skal udlejer så tidligt som muligt inddrage den i projektet. På basis af beboerrepræsentanternes kendskab til ejendommen kan udlejer danne sig et indtryk af, om man skal gå videre med projektet over for de øvrige lejere, og samtidig sikres det, at beboerrepræsentationens viden indgår i forhandlingsgrundlaget.

Trin 6 Certificeret Energimærkningsfirma
Det er en betingelse for at kunne indgå aftale om grøn byfornyelse, at udlejer på baggrund af det forhandlede projekt indhenter en erklæring fra et certificeret energimærkningsfirma om projektets energimæssige konsekvenser for ejendommen. Den forventede energibesparelse opgøres både i kWh og i kr. og øre.

Trin 7 Indhentning af tilbud
På basis af projektet samt erklæringen om de energimæssige konsekvenser af projektet indhenter udlejer tilbud fra håndværkere. 

Trin 8 Mulighed for tilskud og støtte
Sideløbende bør udlejer henvende sig til kommunen for at få oplyst, om kommunalbestyrelsen konkret vil støtte projektet med indfasningsstøtte eller tilbud om genhusning. Udlejer bør også undersøge, om kommunen vil støtte projektet med almindelig byfornyelsesstøtte. Samtidig bør udlejer undersøge mulighederne for tilskud fra energiselskaberne. Hvis energiselskabet g​iver tilsagn om tilskud til det energibesparende projekt, skal udlejer sørge for at indgå aftale med energiselskabet, inden arbejderne iværksættes.

Trin 9 Forhåndsgodkendelse
Hvis udlejer ikke har opnået tilsagn fra samtlige lejere om, at de ønsker at indgå en aftale om grøn byfornyelse, skal udlejer anmode om en forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelsen hos huslejenævnet. Huslejenævnet skal tage stilling til de lejemæssige konsekvenser for hver enkel lejer i ejendommen, så lejerne har det bedst mulige grundlag for at vurdere fordele og ulemper ved aftalen. Udlejer skal udlevere huslejenævnets afgørelse til alle lejerne, inden aftale om grøn byfornyelse indgås.

Trin 10 Ansøgning om støtte
Udlejer bør søge om støtte fra kommunen med baggrund i de tilkendegivelser, der tidligere i processen er opnået fra kommunen.

Trin 11 Aftale
Aftalen med lejerne om de konkrete arbejder indgås på autoriseret aftaleblanket fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, nu Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Det er en betingelse for aftalens gyldighed, at denne aftaleblanket anvendes.

Trin 12 Gennemførelse af projekt og udbetaling af støtte og tilskud
Projektet kan igansættes og gennemføres. Når arbejderne er udført, kan tilskud fra energiselskabet og støtte fra kommunen udbetales. Både tilskud og støtte udbetales til udlejer. Tilskuddet fratrækkes i forbedringsudgifterne, og støtten fratrækkes i den beregnede lejeforhøjelse.

Trin 13 Varsling af lejeforhøjelsen
Lejeforhøjelsen varsles over for lejerne med 3 måneders varsel. Det er muligt for udlejer at varsle en foreløbig lejeforhøjelse på et tidligere tidspunkt i processen, således at lejeforhøjelsen kan opkræves, så snart arbejderne er gennemført. Udlejer skal i den foreløbige lejeforhøjelse tage forbehold om regulering af lejeforhøjelsen i henhold til endeligt byggeregnskab.

Trin 14 Boligstøtte
Den enkelte lejer har mulighed for at søge om boligstøtte til lejen efter de almindelige regler i lov om individuel boligstøtte.

 

​​​

Senest ændret den:: 03-08-2016 15:09
Privatlivs politik